Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Městská knihovna roku

Cena SKIP: Městská knihovna roku 2017

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již poosmé soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2017. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Základní pravidla a podmínky soutěže:

 1. Cíl soutěže: motivovat městské knihovny a jejich zřizovatele k rozvoji knihovnických a informačních služeb veřejnosti.
 2. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP.
 3. Knihovna působí v obci, která má statut města. Soutěž není určena krajským knihovnám.
 4. Do soutěže bude zařazena knihovna, která v termínu do 31.7.2017 podá řádně vyplněnou přihlášku do soutěže. Rozhodující je datum na razítku pošty.
 5. Pokud knihovna nemá právní subjektivitu, přihlášku může podat zřizovatel knihovny nebo právní subjekt, jehož je knihovna součástí.
 6. Přihláška do soutěže musí být vyplněna na  předepsaném formuláři (.docx), který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek.
 7. K přihlášce do soutěže musí být přiloženy následující doklady
 • Vyplněný statistický výkaz Kult (MK) 12-01 o činnosti knihovny za rok 2016.
 • Doplňující údaje o činnosti knihovny v roce 2016, viz příloha č. 2 (.docx).
 • Údaje pro benchmarking za rok 2016. Údaje je nutno vyplnit do benchmarkingové databáze na http://www.benchmarkingknihoven.cz/. Před odesláním formulář vytiskněte a přiložte k přihlášce. Pokud knihovna doposud není přihlášena do projektu Benchmarking knihoven, kontaktujte Mgr. Vladanu Pillerovou, email. Vladana.pillerova@nkp.cz, tel. 221 663 330.
 • Charakteristika tří významných akcí realizovaných knihovnou v období 1.7.2016 do 31.7.2017, např. vzdělávací či kulturní akce, zpřístupnění nových služeb, rekonstrukce či výstavba prostor knihovny, zprovoznění pobočky apod.

Přihláška do soutěže včetně výše uvedených příloh musí být ve stanoveném termínu zaslána poštou v tištěné i elektronické podobě (na nosiči CD nebo e-mailem) na níže uvedenou adresu. 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Soutěž Městská knihovna roku 2017
Mariánské náměstí 190
110 00 Praha 1
E-mail: skip@nkp.cz

Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí.

SKIP ve spolupráci se Svazem měst a obcí jmenuje hodnotitelskou komisi.

Soutěž je organizována ve dvou kolech.

 • První kolo: všechny knihovny jsou nejprve hodnoceny pomocí metody benchmarkingu. Na základě tohoto vyhodnocení je stanoveno pořadí knihoven. Pokud se v některé velikostní kategorii přihlásí pouze jedna knihovna, je její hodnocení provedeno společně s knihovnami z vyšší nebo nižší kategorie dle počtu obyvatel.
 • Druhé kolo: knihovny, které se umístí na prvních místech jednotlivých velikostních kategorií, jsou navštíveny a hodnoceny komisí. Předmětem hodnocení na místě je především společenské a komunitní působení knihovny ve městě a úroveň prostředí knihovny (interiér, exteriér, prostor apod.).

Knihovna umožní přístup hodnotící komise do svých prostor.

Knihovna souhlasí se zveřejněním údajů o činnosti, které byly poskytnuty pro hodnocení v soutěži.

Hodnotitelská komise na základě dodaných podkladů a prohlídky knihoven určí vítěznou knihovnu. Hodnotitelská komise zpracuje protokol o vyhodnocení soutěže. Proti rozhodnutí komise není možné se odvolat.

Vítězná knihovna získává titul Městská knihovna roku a dary od vybraných sponzorů.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční jako součást předávání cen Ministerstva kultury ČR, Knihovna roku 2017.

Knihovna, která získá titul, se může soutěže zúčastnit znovu po uplynutí 3 let.

Akce dokumentů